Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Uczestniczymy w małopolskim konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA” – XI EDYCJA – 2021 ROK

Kategoria:

   pobrane 1

W tym roku szkolnym nasi uczniowie biora udział w   w  XI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.  Konkurs  daje możliwość wykazania, że  szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Koordynatorem konkursu jest p. Klaudia Kowalczyk.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu zostały zamieszczone w regulaminie.

regulamin konkursu xi-edycji-odblaskowa-szkola-

Konkurs -,,Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę''

Kategoria:

Zapraszam uczniów klas V-VIII   do udziału w konkursie:

 „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę” 
 
  Celem konkursu jest-
-poszerzenie wiedzy na temat lasów w Polsce, gospodarki leśnej, pracy i roli jaką odgrywają leśnicy, 
-rozbudzenie zainteresowań dotyczących ekologii i zjawisk występujących w przyrodzie,
- zachęcenie dzieci do sięgania po książki i albumy o tematyce przyrodniczej, - propagowanie zamiłowania i szacunku do przyrody oraz wiedzy na temat gospodarki leśnej, 
-poznanie przyrodniczej specyfiki regionu, 
-nauka praktycznego rozpoznawania gatunków flory i fauny na podstawie barwnych ilustracji, okazów zielnikowych i nagrań głosów,
-praktyczne sprawdzenie wiedzy i kształtowanie postaw tzw. „zdrowej rywalizacji”   
 
Pierwszy etap konkursu odbędzie się 28 września na terenie naszej szkoły. Będzie miał formę testu, który wyłoni 3 uczniów z najwyższą liczbą punktów, którzy wezmą udział w kolejnym etapie w październiku.  Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Nowy Targ  oraz Nadleśnictwo Krościenko.
Koordynatorem szkolnym jest nauczyciel geografii, biologii i przyrody.

Światowy Dzień Języków Obcych - 26 września

Kategoria:

 

26 września w całej Europie obchodzone jest międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy - Europejski Dzień Języków Obcych.

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas I - VIII do udziału w konkursie szkolnym.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA
JĘZYKÓW OBCYCH


Z tej okazji zapraszamy uczniów klas I - VIII do udziału w konkursie szkolnym, który odbędzie się w naszej szkole w poniedziałek, od 24 do 30 września.

Organizatorzy konkursu

Nauczyciele języków obcych w Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej

Cele konkursu

- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces
samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych;

- motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszerzania wiedzy o krajach
europejskich;

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

- kreowanie postawy ciekawości otaczającego nas świata;

- rozwijanie u uczniów umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i
korzystania ze źródeł wiedzy (np. słownik, Internet).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-VIII.

Wcześniejsze zgłoszenie udziału w konkursie nie jest wymagane.

Organizacja i przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się od 24 do 30 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej. Można wziąć w nim udział w ciągu całego dnia w terminie ustalonym przez nauczyciela języka obcego.
Termin dla klas starszych tj klas VII - VIII 24.09. Konkurencja grupowa odbędzie się na lekcji 2
Dla pozostałych klas termin będzie podany w późniejszym czasie.


Komisję konkursową stanowią wszyscy nauczyciele języków obcych w szkole.

Każdy uczeń, który poprawnie wykona zadania konkursowe otrzyma kupon na nieprzygotowanie, uprawniający do zgłoszenia jednego dodatkowego nieprzygotowania na lekcji języka obcego - j. angielskiego lub j. niemieckiego. Kupon można wykorzystać do 31 października 2021 r. Każdy kupon jest opatrzony pieczątką szkoły. Chcąc z niego skorzystać, należy okazać go i oddać nauczycielowi.
W konkurencji grupowej dla klas VII - VIII nagrodą dla najlepszego zespołu będzie kupon na Dzień bez pytania. Można go wykorzystać do 31 października 2021 r. Kupon opatrzony jest pieczątką szkoły. Chcąc z niego skorzystać, należy okazać go i oddać nauczycielowi.

Szczegółowy przebieg i zadania dla uczniów:

Wybierz dowolny kraj europejski. Z konkursu wyłączona jest Polska, Anglia i Niemcy.
Zapoznaj się z flagą wybranego kraju. Przynieś ze sobą narysowaną flagę.

Poszperaj w szafie i 27 września przyjdź do szkoły ubrany/a w barwy
wybranego kraju.

Kl. I - III: Naucz się na pamięć trzech zwrotów w języku wybranego kraju: dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Nie jest dozwolone czytanie zwrotów z kartki.

Kl. IV - VIII: Naucz się na pamięć pięciu zwrotów w języku wybranego kraju:
dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę. Nie jest dozwolone czytanie zwrotów z kartki.


27 września zgłoś się do dowolnego nauczyciela języka obcego, zaprezentuj swój ubiór i pochwal się znajomością powyższych zwrotów.
Odbierz swój kupon od nauczyciela. Możesz zrealizować go do 31 października 2021 r. na dowolnej lekcji języka obcego.

Dla klas VII - VIII przewidziane są różne konkurencje grupowe. Z każdej klasy podany zostanie 4-osobowy zespół, który wykaże się znajomością położenia państw na mapie na podstawie ich flag, zrobi plakat językowy i rozwiąże Quiz językowy.Ocena Jury

Nauczyciele oceniać będą:

- schludność i walory estetyczne ubioru;

- poprawność kolorów ubioru - zgodność z flagą wybranego kraju;

- pamięciowe opanowanie wskazanych wyżej zwrotów;

- płynność i poprawność językową wypowiedzi.

Praca grupowa:
- estetyka plakatu
- poprawność podpisania krajów europejskich na mapie
- poprawność rozwiązania Quizu językowego


W razie pytań dotyczących konkursu należy kontaktować się z nauczycielami języków obcych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Zapraszamy do udziału !!

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE