Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zubrzycy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w
sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp3zg.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-10


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Treści lub funkcje niedostępne:
Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne. Część plików nie jest
dostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-29


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do
kontaktu w sprawie dostępności: Pani  Marzena Kowalczyk wtorek – czwartek
od 8:00 do 12:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
telefon: 18 28 527 20
Adres do korespondencji:
Szkoła Podstawowa nr 3
34-484 Zubrzyca Górna 270


Procedura wnioskowo - skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie

informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi
realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub
aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Lokalizacja
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego znajduję się w Zubrzycy
Górnej 270, 34-484 Zubrzyca Górna


Przystanek
W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Trasa do szkoły jest
bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych.


Parking
Możliwe jest korzystanie z parkingu znajdującego się po drugiej stronie drogi, naprzeciwko
budynku szkoły. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych oraz 1 miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi. Brak koperty
symbolizującej miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami


Wejście do budynku
1. Wejście A (główne) jest ogólnodostępne w godzinach prac szkoły. Wejście daje
możliwość samodzielnego dostępu do budynku dla osoby poruszającej się na wózku, nie
stwarza barier architektonicznych, ich szerokość jest raczej odpowiednia. Brak schodów
zewnętrznych. Drzwi wejściowe są podwójne, dwuskrzydłowe, zabezpieczone
samozamykaczem – wejście przez jedno skrzydło. Po wejściu do korytarzyka, przy
drzwiach znajduje się dzwonek. Brak świetlnego potwierdzenia otwarcia drzwi. Wejście
oświetlone światłem sztucznym.
2. Wejście B ( boczne) – od strony boiska szkolnego, stwarzają barierę architektoniczną,
do wejścia prowadzą schody 
Dostęp do informacji, nawigacja
1. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak piktogramów.
2. Szkoła nie posiada planu tyflograficznego.
3. Brak dokładnych informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,

w sposób wizualny , zapewnione informacje w sposób głosowy, pracownicy obsługi
szkoły.
4. W razie potrzeby szkoła zapewnia dostęp do pętli indukcyjnej.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.
6. Oznaczenia klas i klamki na drzwiach są oznaczone kontrastowo.
7. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę
w szkole będą miały zapewnioną możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka
migowego. Zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze
wskazaniem wybranej metody komunikowania się
z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu
rezerwacji wizyty.
8. Nad wejściem do budynku szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku
1. Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość.
2. Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód.
3. Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
4. Schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię i są oznaczone
kontrastowo, wyposażone są w poręcz po jednej stronie. Początek i koniec biegów
schodów oznaczony jest fakturowo. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
5. Piętra są oznakowane kontrastowymi tabliczkami.
6. Budynek dwukondygnacyjny, brak wind, pochylni czy platform.

Klasy i pomieszczenia w szkole
1. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny, mają kształt prostokatny
Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia
poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
2. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne. Istnieje możliwość regulowania
natężenia światła.
3. Drzwi wewnętrzne kontrastowe w stosunku do ścian.
4. W klasach jest dobra akustyka.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne
Na parterze obok Sali gimnastycznej znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne
częściowo dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach. W toalecie znajduje się 
przewijak oraz haczyki  na ubrania.


Ewakuacja
1.Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.
2.Brak świetlnego powiadamiania alarmowego oraz oznaczeń dróg ewakuacyjnych
w alfabecie Braille’a.
3. Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
4. W budynku jest możliwość dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego.
5. Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski.
6. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:
           a) oznaczenie dróg ewakuacyjnych  w sposób czytelny i zgodny z przepisami,
           b) szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i
zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
           c) przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku, ćwiczeń z praktycznego
sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.

Dostęp alternatywny
1. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej
ma zapewnione wsparcie pracownika Szkoły Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej.
2. Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu
do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa
się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach.
3. Obsługa osób dla których dostęp na wyższe kondygnacje z uwagi na barierę
architektoniczną w postaci schodów jest utrudniony, bądź niemożliwy odbywać się
będzie na parterze w pomieszczeniu alternatywnym – sala lekcyjna na parterze obok
szatni.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora
Szkoły.
Dyrektor Szkoły na bieżąco analizuje i weryfikuje niedostosowania w celu ich
skutecznej eliminacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami. Dz.U. 2019 poz. 1696