Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Górnej stanowią wszyscy uczniowie klas I-VIII. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.


 CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.
4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania
wolnego czasu.
5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich
realizację.
6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.


 ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania
obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności
uczniowskiej.
3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji.
4. Organizowanie imprez kulturalnych:
- apele i akademie okolicznościowe,
- imprezy sportowe,
- dyskoteki.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole
i w środowisku uczniowskim.
6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

 

 ORGANY SAMORZĄDU:
- Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą:


PRZEWODNICZĄCY: Maciej Sikora kl.VIII

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Karolina Kowalczyk kl.VIII

SKARBNIK: Natalia Świetlak kl. VI

SEKRETARZ: Michał Chowaniak kl.VIII


- Samorządy klasowe


OPIEKUNOWIE:
P. Katarzyna Mikłusiak, P. Karolina Kowalczyk